Stavomodul s.r.o. – věncovky
Snadněji už to nejde!

Nejčastější dotazy stavebníků

K otázce:

K otázce podkladů pro vypracování cenové nabídky ...

Jaké podklady jsou potřebné pro cenovou nabídku?

K vypracování cenové nabídky věnců postačí tloušťka zdiva, výška věnce, (nejčastěji 250 mm) a tloušťka požadované tepelné izolace, (pokud je stanovena). Důležitou informací je předpokládaná celková délka věnců, navýšená o odhad prořezu.

U překladů pak cenová nabídka vychází z délky překladu, světlosti otvoru a počtu kusů. Na požadovanou tloušťku zdiva je možno stavebníkovi navrhnout varianty řešení. U roletových překladů je nutná informace o potřebném průřezu schránky venkovní žaluzie či rolety, vycházející z výběru druhu či typu lamel venkovních žaluzií či nábalu rolety.

Jaké výkresy jsou případně potřebné k vypracování cenové nabídky?

K vypracování cenové nabídky složitějších věnců nebo překladů jsou vhodné výkresy, které  dopřesňují požadované zadání – půdorysy jednotlivých pater a odpovídající příčný řez, nejlépe ve formátu pdf. V případech, kdy na věnci bude vyzděn štít, jsou potřebné pro kontrolu i výkresy pohledů.

K otázce vhodného výběru a použití tvarovek na novostavby a starší objekty ...

Jsou tvarovky věnců a překladů vhodné i pro nízkoenergetické a pasívní rodinné domy?

Tvarovky věncovek byly vyvinuty právě pro tyto druhy objektů, materiálově vhodné dle požadavků stavby, na všechny tloušťky zdiva.

Na rozdíl od systémových věncovek (překladů) mají námi vyráběné tvarovky lepší tepelně-izolační vlastnosti a větší železobetonový průřez. Průřez je důležitým statickým požadavkem kvalitních ztužujících věnců a překladů. U překladů je podloženo či vloženo dno z izolantu – a po doplnění nosné výztuže, většinou v dolní tažené části průřezu prvku – vytváří bezkonkurenčně únosný překlad bez jakýchkoliv tepelných mostů.

Jakou funkci plní železobetonový věnec ve stavbě?

Konstrukce věnce je vlastně železobetonovým trámem, který výrazně zpevňuje a ztužuje vlastní stavbu. Svojí tuhostí je schopen částečně či úplně reagovat na negativní vlivy na stavbu, které jsou způsobeny problematickým zakládáním, vibracemi blízké či těžké dopravy, roznášením zatížení zastřešení či zastropení do konstrukce stěn domu apod.

Zvládne montáž z tvarovek i svépomocný stavebník?

Veškeré tvarovky byly vyvinuty s požadavkem, aby montáž zvládl zručný svépomocný stavebník, bez potřebné praxe, což se během 12 let výroby a používání plně potvrdilo. I laik tak vytváří profesionální výsledek.

Jsou věncovky vhodné na staré domy s masívními zdmi?

Například řešení TERMO E reagovalo právě na tento požadavek, kdy je potřebné na masívní zeď, mnohdy z kamene, provést ztužující věnec. Povrch zdiva není rovný, tloušťka zdiva je značná, třeba 600 mm. Pomocí tvarovky TERMO E, která má obě stěny z tuhého fasádního polystyrénu EPS F100 lze problém snadno řešit. A to nejen tloušťkou jednotlivých stěn, ale i možnosti jednoduchého vyrovnání věncovek osazením do cementové malty, zdící stěrky nebo podpěněním nízkoexpanzní montážní pěnou. Polystyrénové stěny věncovky umožňují i jednoduchý dořez, v případě vyčnívajícího podkladu, které by nebylo vhodné odstraňovat.

Jak zdící tvarovka může být "přetažena" přes izolant věncovky?

Ve věncích, ke kterým je přikotvena pozednice či příhradové vazníky je v zásadě jedno, jaká tloušťka izolace se použije. Jediným zohledněním při výběru věncovky je pak porovnání tloušťky a druhu izolace s tloušťkou či velikostí železobetonového průřezu věnce. Vše takto vede pro správnému nastavení optimálních tepelně-izolačních a statických vlastností v navržené konstrukci. Avšak v případech, kdy na věnci je vyzděn štít nebo další patro, je potřebné zohlednit smykové namáhání zdiva nad izolační stěnou věncovky. Obecně platí a za bezpečné (a bez potřebného výpočtu) se považuje vyložení tvarovky přes izolant hodnotou 1/6 tloušťky zdiva.

K otázce rozdílů věnců z "dílcových" tvarovek TERMO UNI a z "krabicových" tvarovek TERMO / MODUL ...

Jaký je rozdíl mezi "dílcovými" a "krabicovými" věncovkami?

"Dílcové" věncovky TERMO UNI (označení Hobby signalizovalo jednoduché smontování na stavbě) představuje věncovou tvarovku, kde obě stěny (v délkách 1000 a 600 mm) jsou tvořeny kvalitním extrudovaným polystyrénem XPS tl,40 mm, které jsou spojeny připravenými třmeny z pozinkované závitové tyče, matic a speciálních plastových podložek. Připravené třmeny se nasunou do drážek ve stěnách a pouze se z vnitřní strany dotáhnou maticemi k zajištění potřebné tuhosti bednění. Je možné je doplnit vložkou z EPS F100, která spojuje sousední díly k sobě a zároveň zamezuje tepelnému mostu mezi sousedními tvarovkami.
"Krabicové" věncovky TERMO / MODUL představují zakázkově vyráběné celé tvarovky délky 1000 mm, v zatepleném a nezatepleném provedení, v předem dohodnuté kombinaci polystyrénů (EPS F100 a XPS) a případně dřevocementových, (heraklitových) stěn. Dodávají se nejčastěji s již vloženým košem Kari, který nahrazuje třmínky.

Jaké jsou výhody a nevýhody "dílcových" a "krabicových" věncovek?

"Dílcové věncovky"
Výhodou je vždy nějaká skladová zásoba pro téměř všechny tloušťky zdiva, snadná manipulace a převozitelnost na stavbu, kterou si s oblibou provádí i stavebník sám. Osvědčuje se v případech, kdy stavba si dodává vlastní výztuž věnců a operativně se vyřeší požadavek zákazníka na rychlé zhotovení věncovek. Jako jediné řešení v celém sortimentu věncovek, včetně konkurence, tepelná vložka mezi tvarovkami zamezuje tepelnému mostu sousedních věncovek.
Nevýhodou je vyšší pracnost na stavbě při smontování bednění, přestože se jedná o jednoduché pracovní činnosti.

"Krabicové věncovky"
Výhodou je komfort celistvé tvarovky s rychlým a snadným osazením na zdivo, kde se využije i zasunutý koš Kari, který nahrazuje třmínky. Montáž na stavbě spočívá v provlečení podélné výztuže a zafixování tvarovky montážní pěnou na zdivo.
Nevýhodou je potřeba zakázkové výroby s aktuálně dohodnutým termínem dodání a ztížená doprava, vzniklá převozem celých tvarovek ("převoz vzduchu").

K otázce bednění překladů ...

Jaké je nejjednodušší vytvoření bednění překladu?

Ano, velmi dobře se k bednění překladů využijí dílcové tvarovky TERMO UNI, které se připraví z komponentů délky 1000 mm a 600 mm na úložnou délku s vhodnou rezervou tak, aby se místo pracných dořezů navazujících tvarovek zdiva se přesně a snadno dořezalo polystyrénové bednění. K bednění stěn je samostatně přiloženo bednění dna, které může být podložené, (extrudovaného polystyrénu XPS tl.50 mm, dl.1250 mm) nebo vložené, (z tuhého polystyrénu EPS F100 tl.20 mm, dl.1000 mm).

Jak se řeší podepření bednění překladu?

Velmi důležitou činností před vyztužením a zalitím bednění překladu betonovou směsí je vlastní podepření. Vytváří se ještě před vlastním složením překladu z jednotlivých dílů. Vlastní podepření je vytvořeno z vodorovné části pod dnem překladu, které se vytvoří z prken, fošen nebo desek OSB. Vlastní svislé stojky – ocelové výsuvné stojky nebo dřevěné kůly je možné nahradit z velké části na sucho vyskládanými zdícími tvarovkami.

Jak se jednotlivé části bednění překladu k sobě spojují?

Vzájemné spojení jednotlivých dílů – částí k sobě se provádí pomocí montážní nízkoexpanzní PUR pěny, kde vlastní polohu lepených prvků velmi dobře zafixují obyčejné stavební hřebíky. Část dna podloženého nebo vloženého rovněž pomáhá zajistit sousední tvarovky k sobě – přetažením z jedné tvarovky do sousední tvarovky.

K otázce bednění roletových překladů – pro venkovní žaluzie a rolety ...

Lze využít tvarovky pro roletové překlady?

Ano, velmi dobře. Na rozdíl od vlastního bednění překladů se bednění roletových překladů provádí na konkrétní délku, s přesně vymezeným prostorem pro schránku venkovní žaluzie nebo rolety. Velikost této schránky určí předem dodavatelská firma zastiňovací techniky. Ze zkušeností lze stanovit vymezený prostor pro venkovní žaluzii šířkou 140 mm a výškou 250 mm (pro běžné okno výšky 1500 mm). Je-li však okno či výkladec vyšší, s jistotou se nedostane do výšky vrstvy zdiva (250 mm) je potřebné konstrukci upravit v horní části roletového překladu. Stejný problém platí pro nábal rolety, kde omezujícím rozměrem není výška, ale šířka potřebného otvoru – a tím omezený prostor na nosnou část železobetonového překladu.

Co je největším problémem roletových překladů?

Největším problémem u těchto konstrukcí je nepřipravenost stavební části pro montáž těchto zastiňovacích prvků. I u renomovaných výrobců zdících materiálů, v jehož sortimentu roletové překladů jsou nabízeny, se běžně stávalo (stává), že do těchto cenově nákladných konstrukcí nelze namontovat potřebný nábal rolety. Z hlediska četnosti požadovaných konstrukcí stavebníci upřednostňují venkovní žaluzie před roletami. Ale i zde musí být celý nábal lamel uložen ve schránce a tato schránka musí být včetně uložení přetažena izolačním materiálem (XPS tl.20 mm) na sousední konstrukce! Bednění roletového překladu musí být předem detailně upraveno tak, aby bylo o těchto 20 mm užší, než je tloušťka vlastního zdiva.

K otázce montáže tvarovek ...

Je k dispozici návod na montáž tvarovek?

Ano, s každou dodávkou tvarovek je přiložen doporučený návod k montáži tvarovek s obrazovou přílohou zajištění tvarovek v rohu objektu, které představuje nejslabší místo bednění a je proto potřebné je pečlivě realizovat. Kladečský výkres se neprovádí, (na rozdíl od základových tvarovek), protože i celistvé odřezky lze využít k vytvoření vlastního bednění.

Jak se tvarovky zkracují?

Zkracování se řeší pouze u tvarovek věnců, tvarovky překladů jsou nejčastěji dodávány v celkové délce – a to i přesto, že mohou být sestaveny z více částí. Tvarovky se zkracují řezáním dle skutečné délky a použitého materiálu. Polystyrénové desky se upravují pomocí pilky či plátku s jemnými zuby. Heraklitové desky vzhledem k obsahu cementu vyžadují pilku s většími zuby, vhodnou pomůckou je i ruční elektrická okružní pila s vhodným kotoučem.

Jak se provádí vyrovnání věncovky na nerovném podkladu zdivu?

Vyrovnání věncovek na nerovném podkladu se provádí nejrůznějšími způsoby. Nerovný podklad je nejčastěji ve starém kamenném zdivu, výjimečně i na novém, neodborně provedeném zdivu. Vyrovnání je vhodné uložením tvarovek do cementové malty, používané zdící malty či tmelu nebo podpěněním nízkoexpanzní montážní PUR pěnou. V případě větších nerovností se s výhodou použijí věncovky s polystyrénovými stěnami, kde lze upravit – zkrátit výšku vodorovným seříznutím stěny věncovky.

Odkud se začíná montovat?

Montáž tvarovek věnců "dílcových" i "krabicových" je zahájena vždy v rohu objektu, kde se přesně seřízne vnitřní (či venkovní) stěna tvarovky pro vytvoření vnějšího či (vnitřního) rohu. U "krabicových" věncovek se před vlastním seříznutím posune vložený Kari koš, aby při seříznutí nepřekážel. Následuje nasunutí a postupné připevnění podélné nosné betonářské hřebínkové výztuže (např. B500B - ČSN 42 0139), o průměru obvykle 10 nebo 12 mm ke košům Kari tak, aby se správně po uložení výztuže v rohu dal u "krabicových" věncovek přiložit a zejména zajistit protilehlý kus bednění rohu.
U "dílcových" věncovek TERMO UNI se celá připravená výztuž – podélné pruty s třmínky (nebo s koši Kari) nasunou shora do připraveného a v rohu již zajištěného bednění a zajisti horními připravenými třmeny bednění s navlečenými maticemi a podložkami.

K otázce vyztužení tvarovek věnců a překladů ...

Koše Kari jsou dostačující výztuží věnců/překladů?

Nejsou. Obecně věnce jsou vyztuženy podélnou nosnou výztuží, kterou zpravidla představuje hřebínková betonářská výztuž o průměru 10 nebo 12 mm v rozích průřezu věnce. Tyto 4 pruty jsou spojeny třmínky, tzv. smykovou výztuží, která je tvořena navázanými ocelovými třmínky ve vzdálenosti obvykle 250 mm od sebe (dle druhu konstrukce a průměru výztuže třmínků). Koš Kari tady nahrazuje pouze právě tyto třmínky, jejich pracné vázání v každém styku s podélnou výztuží. Koš Kari, (na rozdíl od třmínků), je tuhou prostorovou konstrukcí, která se "nekácí" a ke kterému se pruty nosné podélné výztuže pouze stabilizují vázacím drátkem (postačí i 1 spoj na metr věnce / koše). Navíc "krabicová" věncová tvarovka je již z výroby připravena s nasunutým košem Kari, s tloušťkou drátu 5 mm, oka 150x150 mm (obvykle pro věnce) nebo 6 mm, oka 150 x 150 mm (pro překlady).

Proč není nosná výztuž součástí dodávky pro věnce a překlady?

Pro věnce i překlady nedodáváme podélnou betonářskou výztuž. Hlavním důvodem je běžná dostupnost ve všech regionech a problematická převozitelnost společně s bedněním. Druhým důvodem, zejména pro překlady, je většinou absence statického výpočtu. Ten je nezbytný zejména u překladů větších rozpětí u výkladců, kde zvýšený průhyb může způsobit dotlačení na rám výkladce a popraskání izolačního skla.

Jak se spojuje nosná výztuž ve věnci/překladu?

Při zahájení vyztužení věnce v rohu je délka ramen jednotlivých prutů výztuže je různá, aby se předešlo nežádoucímu napojení v jednom "střihu" nad sebou. Vlastní napojení a kotvení podélné výztuže je přesahem, zpravidla v délce 40 až 50 profilů nosné výztuže, (tedy pro průměr výztuže 10 mm je přesah 400 až 500 mm)!

Kde je potřebné použít místo klasické výztuže do překladů válcované nosníky?

V případech velkých otvorů – nejen garážových vrat, ale i prosklených stěn v obytných prostorech v kombinaci s malými tloušťkami zdiva nelze spolehlivě nadimenzovat tento překlad jako železobetonový průřez. Problém nemusí být ani tak v únosnosti železobetonového prvku překladu, jako v jeho zvýšeném průhybu.

Stejná problematika se vyskytuje u roletových překladů, kdy potřebný prostor pro venkovní žaluzii a pro nábal rolety omezí vlastní šířku překladu natolik, že ho nelze nadimenzovat jako klasický železobetonový průřez. Řešením je tedy použití válcovaných nosníků, které se osadí na zdivo a teprve po jejich osazení se na ně navlečou tvarovky ztraceného bednění. Po vyrovnání tvarovek a podvlečení dna vytvořeného překladu se provede zalití jemnozrnnou betonovou směsí. Ta po zatvrdnutí zafixuje všechny prvky nejen vzájemně k sobě, ale pro válcované nosníky vytvoří skvělou ochranu proti korozi.

K otázce betonáže tvarovek věnců a překladů ...

"Neroztrhnou" se tvarovky při betonáži?

Součástí všech tvarovek věnců jsou pozinkované závitové tyče – třmeny o průměru 5 mm, které spojují stěny tvarovky. Ještě se v praxi za 12 let výroby nestalo, že by se tvarovka roztrhla tlakem betonu a to při betonáži nejen ručně, ale i čerpadlem.

Jaká je vhodná betonová směs do tvarovek?

Nejpoužívanější betonovou směsí pro konstrukční beton věnců a překladů je C 20/25 (B 25) a kvalitnější, konzistence měkké až tekuté, s velikostí zrna do 8 mm. Vždy jen tehdy, pokud neurčí statik jinak! Hutnění je dle konzistence ponorným vibrátorem, případně pouze propichováním, (u tekuté směsi).

Lze betonovat tvarovky čerpadlem?

Zalévání tvarovek čerpadlem betonové směsi není žádným problémem. Postačí použití zpomalovacího kolena, které je běžnou součástí čerpadel betonových směsí a následná betonáž obvykle ve dvou krocích, nejprve na polovinu výšky tvarovky. Zajišťovat tvarovky na zdivu je nutné pouze v rozích objektu (sbitými krátkými prkny z venkovní strany a hranolem z vnitřní strany, spojené vzájemně s podvlečeným a utaženým vázacím drátem – v poloze pod věncovkou). K zajištění polohy tvarovek na zdivu je nejvhodnější obyčejná montážní nízkoexpanzní PUR pěna, která se ani nepoužívá ve styku stěny a zdiva celoplošně, ale pouze na kontaktní body zajišťující polohu tvarovky.

Co se zatékáním betonové směsi do štěrbin keramických tvarovek?

Aby bylo zabráněno nežádoucímu zatečení betonové směsi do štěrbin keramických tvarovek – a tím znehodnocení tepelně-izolačních vlastností kvalitního zdícího materiálu, využije se pás méně kvalitní (čínské) skleněné síťky (perlinky) položením na keramické zdivo, pod vlastní tvarovku bednění věnce. Perlinka se společně se stěnami tvarovky zafixuje bodově nízkoexpanzní montážní PUR pěnou. Takto jednoduše provedený detail spolehlivě zabraňuje zatékání betonové směsi do štěrbin tvarovky.

K otázce povrchové úpravy tvarovek ...

Jak správně provádět povrchové úpravy na tvarovkách?

Povrchové úpravy se provádějí naprosto běžnými a známými postupy. Aby bylo zabráněno vzniku trhlinek při omítnutí tvarovek v místech přechodům napojení různých materiálů, používá se kvalitní výztužná sklotextilní síťka (perlinka) s dostatečným přesahem na sousední plochu (obvyklý přesah je 200 mm). Poloha síťky je v horní části jádrové omítky, případně v horní části flexibilní stěrky, překrývající polystyrénovou či heraklitovou venkovní stěnu tvarovek. Při využití tvarovek překladů se rohy překladu, v místě uložení tvarovky na zdivo, přetáhnou pásem síťky pod úhlem 45 stupňů. Detail je shodný jako při provádění povrchových úprav kontaktních zateplovacích systémů.

K otázce dopravy tvarovek ...

Neprodraží doprava cenovou výhodnost tvarovek?

Naší snahou je nezatížit cenu tvarovek cenou dopravy. Proto se zákazníkem hledáme společně nejlevnější způsob. Obecně se při malém počtu tvarovek osvědčuje buď vlastní doprava stavebníka nebo využití sběrné dopravní služby. Při větším počtu tvarovek obvykle vychází levnější doprava našimi vlastními vozidly Stavomodul s.r.o.

Je možné využít vlastní dopravu?

Samozřejmostí je využití vlastní dopravy zákazníka, pro kterou bylo připraveno zejména "dílcové" bednění věncovek TERMO UNI. Rovněž uvítáme, pokud si zákazník sám zajistí sběrnou dopravu. Ceny těchto doprav jsou vždy rozdílné a nechceme mít jakýchkoli prospěch z této činnosti.

Jak zajišťujete dopravu na Slovensko?

Pro dopravu do Slovenské republiky se zákazníkem hledáme opět nejlevnější řešení mezi nabídkou vytížených slovenských dopravců přes slovenskou spedici, kterou si zákazník zajišťuje sám a dopravou našimi vlastními vozidly. Obecně lze říci, že nabízíme lepší podmínky dopravy pro západní část SR.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?
Napište, zavolejte, rádi Vám ji zodpovíme ...

Informace a technická pomoc: telefonicky na čísle (+420) 601 234 140, e-mail: info@stavomodul.cz

Kam dál: Kontakt  |  Úvod   |  Věnce  |  Překlady  |  Ceník a porovnání věnců a překladů