Stavomodul s.r.o. – věncovky
Snadněji už to nejde!

Nejčastější dotazy stavebníků

K otázce potřebných podkladů a ceny ...

Jaké podklady jsou potřebné pro provedení cenové nabídky?

K vypracování přesné cenové nabídky postačí tloušťka zdiva, výška věnce (nejčastěji 250 mm) a tloušťka požadované tepelné izolace (pokud je stanovena). Důležitou informací je předpokládaná celková délka věnců. U překladů pak délka překladu, světlost otvoru a počet kusů. Na požadovanou tloušťku zdiva je možno stavebníkovi navrhnout varianty řešení.

Je potřeba zaslat výkresy k vypracování cenové nabídky?

K vypracování cenové nabídky věnců nebo překladů výkresy (půdorysu pater a příčný řez) nejsou nezbytné. Stavebník obvykle stanoví počet metrů věnce, navýšených o odhad prořezu. Pokud však si chce ověřit správnost návrhu, může pro kontrolu výkresy poslat, nejlépe ve formátu pdf.

Jsou věnce z tvarovek TERMO/MODUL levnější než tradiční věnce?

Naše tvarovky řady TERMO a MODUL převádí svou připraveností rozhodující pracnost ze stavby do výroby, samozřejmě za předpokladu, že i svépomocný stavebník vytvoří profesionální dílo. Na rozdíl od tradičního nebo systémového bednění představuje provedení značnou časovou úsporu. Průmyslově prováděné věncovky zase vzhledem k potřebě dna nemají dostatečný železobetonový průřez. Je-li však stavebník schopen (a někdy i ochoten) započítat veškeré srovnatelné materiálové náklady, včetně nákladů na práci, celkové náklady na provedení věnců a překladů z našich tvarovek vychází levněji, navíc při výrazně lepších statických a tepelně-izolačních vlastnostech.

K otázce použití tvarovek ...

Jsou tvarovky vhodné i pro nízkoenergetické a pasívní rodinné domy?

Tvarovky byly vyvinuty právě pro tyto druhy objektů, materiálově přesně dle požadavků stavby. Na rozdíl od systémových věncovek/překladů mají naše tvarovky lepší tepelně-izolační vlastnosti a větší železobetonový průřez. Ten je výraznou statickou vlastností ztužujících věnců, po doplnění dna z izolantu (a po doplnění nosné výztuže) vytváří bezkonkurenčně únosný překlad bez jakýchkoliv tepelných mostů.

Jakou funkci plní věnec ve stavbě?

Konstrukce věnce je vlastně železobetonovým oboustranně vyztuženým trámem, který výrazně zpevňuje a ztužuje vlastní stavbu. Svojí tuhostí je schopen částečně či úplně reagovat na negativní vlivy na stavbu, které jsou způsobeny problematickým zakládáním, vibracemi blízké či těžké dopravy, roznášením nerovnoměrných zatížení zastřešení či zastropení do konstrukce stěn domu apod.

Zvládne montáž z tvarovek i svépomocný stavebník?

Tvarovky TERMO/MODUL byly vyvinuty s požadavkem, aby montáž zvládl zručný svépomocný stavebník bez potřebné praxe, což se během let výroby a používání plně potvrdilo.

"Neroztrhnou" se tvarovky při betonáži?

Součástí tvarovky věnců řady EKONOMIK jsou pozinkované závitové tyče – spony o průměru 5 mm. U překladů TERMO/MODUL jsou sponami třmeny z pozinkované pásoviny, Ještě se v praxi nestalo, že by se tvarovka roztrhla tlakem betonu a to při betonáži nejen ručně, ale i čerpadlem.

Jsou věncovky vhodné na staré domy s masívními zdmi?

Řešení TERMO E reagovalo právě na tento požadavek, kdy je potřebné na masívní zeď, mnohdy z kamene, provést ztužující věnec. Povrch zdiva není rovný, tloušťka zdiva je třeba 600 mm. Pomocí tvarovky TERMO E, která má obě stěny z tuhého fasádního polystyrénu lze problém snadno řešit. A to nejen tloušťkou jednotlivých stěn, ale i možnosti jednoduchého vyrovnání věncovek nejen podpěněním montážní pěnou, ale i snadným seříznutím či zářezy do stěn věncovky při vystouplém zvlněném podkladu. Takže i při nerovném podkladu může být horní hrana věncovky srovnaná do ideální roviny.

Jak zdící tvarovka může být "přetažena" přes izolant věncovky?

Ve věncích, ke kterým je přikotvena pozednice či příhradové vazníky je v zásadě jedno, jaká tloušťka izolace se použije. Jediným zohledněním při výběru věncovky je pak srovnání tloušťky a druhu izolace s tloušťkou či velikostí železobetonového průřezu věnce. Vše pro správné nastavení optimálních tepelně-izolačních a statických vlastností v navržené konstrukci.

Avšak v případech, kdy na věnci je vyzděn štít nebo další patro, je potřebné zohlednit smykové namáhání zdiva nad izolační stěnou věncovky. Obecně platí a za bezpečné se považuje vyložení tvarovky přes izolant hodnotou 1/6 tloušťky zdiva.

Jak se liší tvarovky věnců od tvarovek překladů?

Tvarovky věnců řady TERMO a MODUL mají spoje stěn provedeny z pozinkovaných závitových tyčí. Tvarovky překladů mají stěny spojeny většinou třmeny z pozinkované pásoviny, které umožní nasunutí velikostně větších košů Kari. Větší velikost Kari koše a dimenze košů (6 mm á 150 mm) výrazně zlepšují statické vlastnosti překladů při bezkonkurenční tepelné izolaci, zabraňující nežádoucím tepelným mostům. Tyto vlastnosti jsou přímo ideální při řešení přízemních staveb – bungalovů, kde překlad plní v jedné úrovni i funkci věnce.

Musím použít do překladů válcované nosníky, jak se potom bednění řeší?

V současné době je velice časté, že požadavek velkých otvorů – nejen garážových vrat, ale i prosklených stěn v obytných prostorech nelze vyztužit jako železobetonový průřez překladu. Problém není ani tak v únosnosti železobetonového prvku překladu, jako v jeho zvýšeném průhybu, který by mohl způsobit například praskliny ve skle výkladců. Řešením je tedy použití válcovaných nosníků, které se osadí na zdivo a teprve po jejich osazení se navlečou tvarovky ztraceného bednění s rozebíratelným spojem se šrouby. Po vyrovnání tvarovek a podvlečení dna vytvořeného překladu se provede zalití jemnozrnnou betonovou směsí. Ta nejen po zatvrdnutí zafixuje všechny prvky vzájemně k sobě, ale pro válcované nosníky vytvoří skvělou ochranu proti korozi.

K otázce montáže tvarovek ...

Jak se tvarovky zkracují?

Zkracování se řeší pouze u tvarovek věnců (tvarovky překladů jsou nejčastěji dodávány v celkové délce – a to i přesto, že mohou být sestaveny z více částí. Tvarovky bednění věnců se zkracují řezáním dle skutečné délky věnce a použitého materiálu. Polystyrénové desky se upravují pomocí pilky či plátku s jemnými zuby. Heraklitové desky vzhledem k obsahu cementu vyžadují pilku s většími zuby, vhodnou pomůckou je elektrická úhlová bruska či ruční okružní pila s vhodným kotoučem.

Odkud se začíná montovat?

Montáž tvarovek věnců je zahájena vždy v rohu objektu, kde se přesně seřízne vnitřní stěna tvarovky pro vytvoření vnějšího rohu. Před vlastním seříznutím se posune vložený Kari koš, aby při seříznutí nepřekážel. Následuje nasunutí a postupné připevnění podélné nosné betonářské hřebínkové výztuže (např. B500B - ČSN 42 0139), o průměru obvykle 10 nebo 12 mm ke košům Kari. Délka ramen jednotlivých prutů výztuže je různá, aby se předešlo nežádoucímu napojení v jednom "střihu" nad sebou. Vlastní napojení a kotvení podélné výztuže je přesahem, zpravidla v délce 40 až 50 profilů nosné výztuže, (tedy pro průměr výztuže 10 mm je přesah 400 až 500 mm)!
Součástí každé dodávky věncových tvarovek je montážní návod s grafickým řešením zajištění při provádění vnějších rohů.

Koše Kari jsou dostačující výztuží věnců/překladů?

Obecně věnce jsou vyztuženy podélnou nosnou výztuží, kterou zpravidla představuje hřebínková betonářská výztuž o průměru 10 nebo 12 mm v rozích průřezu věnce. Tyto 4 pruty jsou spojeny tzv. smykovou výztuží, která je tvořena navázanými ocelovými třmínky ve vzdálenosti obvykle 250 mm od sebe (dle druhu konstrukce a průměru výztuže třmínků). Koš Kari tady nahrazuje pouze právě tyto třmínky, jejich pracné vázání v každém styku s podélnou výztuží. Koš Kari (na rozdíl od třmínků) je tuhou konstrukcí, která se "nekácí" a ke kterému se pruty nosné podélné výztuže pouze stabilizují vázacím drátkem (postačí i 1 spoj na metr věnce/koše). Navíc tvarovka je již z výroby připravena s nasunutým košem Kari, s tloušťkou drátu 5 mm (obvykle pro věnce) nebo 6 mm (pro překlady).

Jaká je vhodná betonová směs do tvarovek?

Nejpoužívanější betonovou směsí pro konstrukční beton je B 25 (C 20/25), konzistence měkké až tekuté, s velikostí zrna maximálně do 16 mm, případně pouze do 8 mm. Samozřejmě pouze v případě, pokud neurčí statik jinak! Hutnění je dle konzistence ponorným vibrátorem, případně pouze propichováním (u tekuté směsi).

Lze zabetonovat tvarovky čerpadlem?

Zalévání tvarovek čerpadlem betonové směsi není žádným problémem. Postačí použití zpomalovacího kolena, které je běžnou součástí čerpadel betonových směsí a následná betonáž obvykle ve dvou krocích, nejprve na polovinu výšky tvarovky. Zajišťovat tvarovky na zdivu je nutné pouze v rozích objektu (sbitými krátkými prkny z venkovní strany a hranolem z vnitřní strany, spojené vzájemně s podvlečeným a utaženým vázacím drátem – v poloze pod věncovkou). K zajištění polohy tvarovek na zdivu je nejvhodnější obyčejná montážní PUR pěna, která se ani nepoužívá ve spojích celoplošně, ale pouze na kontaktní body zajišťující tvarovky.

Co se zatékáním do štěrbin keramických tvarovek?

Aby bylo zabráněno nežádoucímu zatečení betonové směsi do štěrbin keramických tvarovek – a tím znehodnocení tepelně-izolačních vlastností kvalitního zdícího materiálu, byly naší společností vyvinuty tvarovky TERMO Plus se skleněnou síťkou ve spodní části tvarovky, která tomuto zatékání spolehlivě zabraňuje.

Tato konstrukce inspirovala českého stavebníka k využití nejlevnější jemné čínské perlinky, zafixované nejlevnější montážní pěnou ke zdivu a k věncovce. Tím, že bylo docíleno téměř obdobných výsledků, tvarovky TERMO Plus zmizely z naší nabídky.

K otázce povrchových úprav tvarovek ...

Jak správně provádět povrchové úpravy na tvarovkách?

Povrchové úpravy se provádějí naprosto běžnými a známými postupy. Aby bylo zabráněno vzniku trhlinek při omítnutí tvarovek v místech přechodům napojení různých materiálů, používá se kvalitní výztužná sklotextilní síťka (perlinka) s dostatečným přesahem na sousední plochu (obvyklý přesah je 200 mm). Poloha síťky je v horní části jádrové omítky, případně v horní části flexibilní stěrky, překrývající polystyrénovou či heraklitovou venkovní stěnu tvarovek.
Při využití tvarovek překladů se rohy překladu, v místě uložení tvarovky na zdivo, přetáhnou pásem síťky pod úhlem 45 stupňů. Detail je shodný jako při provádění povrchových úprav kontaktních zateplovacích systémů.

K otázce dopravy tvarovek ...

Neprodraží doprava cenovou výhodnost tvarovek?

Naší snahou je nezatížit cenu tvarovek cenou dopravy. Proto se zákazníkem hledáme společně nejlevnější způsob. Obecně se při malém počtu tvarovek osvědčuje buď vlastní doprava stavebníka nebo využití sběrné dopravní služby.
Při větším počtu tvarovek obvykle vychází levnější doprava našimi vlastními vozidly Stavomodul s.r.o. Pro dopravu do Slovenské republiky se zákazníkem hledáme opět nejlevnější řešení mezi nabídkou vytížených slovenských dopravců anebo dopravou našimi vlastními vozidly. Obecně lze říci, že nabízíme lepší podmínky dopravy pro západní část SR.

Novinkou roku 2020 je dílcové provedení TERMO Hobby, k sestavení na stavbě, které právě vzniklo z požadavku snížení dopravních nákladů, zejména pro požadovaná menší množství věncovek.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku ? Napište, zavolejte, rádi Vám ji zodpovíme ...

Informace a technická pomoc: telefonicky na čísle (+420) 601 234 140, e-mail: info@stavomodul.cz

Kam dál: Kontakt  |  Úvod   |  Věnce  |  Překlady  |  Ceník a porovnání věnců a překladů